Privacyverklaring

Financieel Adviesbureau Kanzz hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt toegelicht hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die wij leveren.

Artikel 1. Bedrijfsgegevens
J.W. Maasakkers h.o.d.n. Financieel Adviesbureau Kanzz, gevestigd te (5708 XK) Helmond aan de Herselsestraat 7.

Artikel 2. Persoonsgegevens
Kanzz verwerk persoonsgegevens van jou, omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan Kanzz ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– NAWT gegevens
– Geslacht
– Geboortedatum en -plaats

Artikel 3. Bijzondere persoonsgegevens
Kanzz verwerkt bijzondere persoonsgegevens van jou omdat jij gebruik maakt van onze diensten en/of omdat jij deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Gegevens omtrent jouw samenlevingsvorm (huwelijksakte, huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontract, et cetera);
– Gegevens omtrent jouw woning (hypotheekakte en -offerte, akte van levering, jaaroverzicht hypotheek, et cetera);
– Gegevens omtrent jouw financiële situatie (jaaropgaves, salarisstroken, IB-aangiften en – aanslagen, banksaldi, pensioenoverzichten, et cetera);
– Overige gegevens die benodigd zijn voor een zorgvuldige nakoming van de dienstverleningsovereenkomst.

Artikel 4. Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag
De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:
– Financieel advies in de breedste zin van het woord;
– Bemiddeling in en advisering over (echt)scheiding;
– Verzenden van nieuwsbrief en/of reclame.

Voornoemde persoonsgegevensverwerking geschiedt op grond van jouw toestemming voor de verwerking voor de hierboven genoemde omschreven specifieke doeleinden. Deze toestemming heb je aan ons verleend door het ondertekening van de dienstverleningsovereenkomst;

Artikel 5. Bewaartermijn
Kanzz zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om
de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Doorgaans zal dit zijn tot 5 jaar na het beëindigen van onze dienstverlening.

Artikel 6. Delen met derden
Kanzz verstrekt jouw gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mochten wij jouw gegevens om andere redenen verstrekken aan derden dan zijn wij verplicht om jou eerst toestemming te vragen. Voor zover relevant wordt met deze derden een verwerkersovereenkomst afgesloten, dan wel wordt geverifieerd of deze partij op de juiste wijze met de verwerking van de persoonsgegevens omgaat.

Zo maken wij onder andere gebruik van:
– Aanbieders van financiële producten zoals bank- en verzekeringsmaatschappijen;
– Makelaars en taxateurs;
– Een advocaat voor het indienen van het verzoekschrift tot echtscheiding;
– Juridische, financiële en fiscale advisering;
– Advies- en alimentatierekensoftware;

Artikel 7. Beveiliging
Kanzz neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de geldende beveiligingsnormen.

Artikel 8. Rechten van betrokkenen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. Maak hiervoor een afspraak bij Kanzz of kun je een e-mail sturen naar hans@kanzz.nl. Het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook heb je altijd de mogelijkheid om je toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Het is belangrijk dat je je kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien tenzij je ouder/verzorger/wettelijke vertegenwoordiger bent van een kind onder de 16 jaar.

Artikel 9. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Kanzz gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

We hebbende volgende maatregelen genomen betreffende de bescherming van persoonsgegevens:

• We hebben gegevens delen met Google uitgezet;
• We hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
• We hebben je IP-adres geanonimiseerd;
• We hebben ‘gegevens delen’ en ‘rapporteren aan Google’ uitgezet;
• De Google Analytics-cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords.
• De gegevens worden versleuteld (SSL) verstuurd (https://www.kanzz.nl)

Kanzz gebruikt functionele en/of technische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk om de website beter te laten functioneren en het gebruik van de website te kunnen analyseren.

Artikel 10. Wijzigingen
Kanzz kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

 

Deze privacyverklaring is ook via deze link te downloaden: Kanzz-Privacyverklaring-2023